Ochrana dat 1. Soukromí na první pohled Obecná informace Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem. Sběr dat na tomto webu Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu? Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v tiráži těchto webových stránek. Jak shromažďujeme vaše údaje? Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To může být z. B. být údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku. K čemu vaše údaje používáme? Část dat je shromažďována, aby bylo zajištěno, že web je poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování. Jaká práva máte ohledně svých údajů? Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Máte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. 2. Obecné informace a povinné informace Soukromí Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje. Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná. Poznámka k odpovědnému orgánu Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je: COATING POINT SURFACE TECHNOLOGY GmbH Christopher Lumpy Kago Square-3 92353 Postbauer-Heng Telefon: +49 (0) 9183/4979 E-mail: info@coatingacademy.eu Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.). Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno. Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR) POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESNETE NÁMITKU, VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVAT, POKUD NEBUDEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAČÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODU NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 (1) GDPR). POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K TAKOVÝM ÚČELŮM ON VLOŽIT REKLAMU; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY K ÚČELŮM PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA DLE ČL. 21 (2) GDPR). Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení. Právo podat stížnost není dotčeno žádným jiným správním nebo soudním opravným prostředkem. Právo na přenositelnost údajů Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné. SSL nebo TLS šifrování Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami. Informace, mazání a opravy V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoliv . Máte-li jakékoli další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech: Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů. Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Dokud není zřejmé, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu. 3. Sběr dat na této webové stránce cookies Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč. V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb). Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají ke sledování chování uživatelů vyhodnocovat data nebo zobrazovat reklamu. Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (funkční soubory cookie, například pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (například soubory cookie pro měření návštěvnosti webu). na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); souhlas lze kdykoliv odvolat. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu. Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas. Kontaktní formulář Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud bylo toto dotazováno. Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny. 4. Analytické nástroje a reklama Matomo (dříve Piwik) Tento web používá open source webovou analytickou službu Matomo. Matomo používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Za tímto účelem se na našem serveru ukládají informace generované souborem cookie o používání této webové stránky. IP adresa je před uložením anonymizována. Soubory cookie Matomo zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Ukládání souborů cookie Matomo a používání tohoto analytického nástroje je založeno na článku 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na anonymní analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat. Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky nebudou předány třetím stranám. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním vašich dat, můžete zde ukládání a používání deaktivovat. V tomto případě bude ve vašem prohlížeči uložen opt-out cookie, který zabrání Matomo ukládat údaje o používání. Pokud vymažete své soubory cookie, vymaže se také cookie Matomo opt-out. Odhlášení musí být znovu aktivováno, když znovu navštívíte tento web. [Sem vložte kód iframe Matomo] (po kliknutí se zobrazí pokyny) 5. Pluginy a nástroje Google mapy Tento web používá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá č en vliv na tento přenos dat. Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snazší nalezení míst, která jsme na webu uvedli. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 6. Poskytovatelé elektronického obchodu a plateb Zpracování údajů (zákaznických a smluvních údajů) Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (údaje o zásobách). To je založeno na článku 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživatel mohl službu používat nebo účtoval uživateli. Shromážděné zákaznické údaje budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.