SMLOUVA O DÍLO VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ Á OBCHODNÍ PODMÍNKY Coating Point s.r.o.

Tyto Všeobecné smluvní a obchodní podmínky Coating Point s.r.o. (dále jen VSOP) jsou nedílnou součástí veškerých obchodních vztahů vzniklých na základě smluv o dílo uzavíraných společností Coating Point s.r.o. (dále jen CP) jako zhotovitelem. Ustanovení těchto VSOP jsou společná pro plnění smluv o dílo. Veškerá ustanovení odchylná od těchto VSOP vyžadují písemnou podobu v jednotlivých smlouvách, přičemž odchylná ustanovení smluv jsou vždy nadřazena ustanovením obsaženým v těchto VSOP.

§ 1

Vznik smluvního vztahu

1. Smlouva o dílo (dále jen smlouva) platí za uzavřenou pátým dnem od doručení objednávky učiněné zákazníkem CP, pokud CP v té době neučiní kroky k neakceptaci objednávky a není-li dále ujednáno jinak.

2. V případě, kdy smlouva nebude obsahovat některé základní náležitosti, které lze dovodit z ustanovení těchto VSOP, nebo nebude odlišně upravovat vymezení některých práv a povinností smluvních stran, řídí se právní vztahy mezi oběma smluvními stranami ustanoveními smlouvy a ustanoveními těchto VSOP, které svým obsahem neodporují obsahu smlouvy.

§ 2

Cenové podmínky

1. Sjednanou cenou budou uhrazeny práce a zboží, které podle smlouvy, VSOP a technických norem náleží ke smluvenému plnění. Zákazník potvrzuje uzavřením smlouvy souhlas s cenou plnění. K ceně plnění účtuje CP daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

2. Zákazník je oprávněn nařídit změnu díla. Učiní-li tak, nebo se strany po uzavření smlouvy dohodnou na změně díla a nesjednají-li důsledky na výši ceny, je zákazník povinen zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v ú­čelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

3. Požaduje-li zákazník nákresy, výpočty nebo jiné podklady, které CP lení povinen podle smlouvy zajistit, je povinen uhradit cenu jejich provedení či obstarání.

§ 3

Podklady a věci k provedení díla

1. Podklady nutné k provedení díla musí být CP zdarma a včas předány.

2. Nákresy, výpočty, přezkoušení výpočtů nebo další podklady, které je CP povinen podle smlouvy nebo na zvláštní požadavek zákazníka (§ 2 odst. 3.) zajistit, musí být zákazníkovi na výzvu včas předloženy. Tyto podklady nesmí být bez svolení jejich původce zveřejněny, rozmnoženy, změněny nebo použity jinak, než ke smluvenému účelu.

§ 4

Provedení díla

1. CP provádí dílo podle smlouvy na vlastní odpovědnost.

2. CP je povinen upozornit zákazníka bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od zákazníka nebo pokynů daných mu zákazníkem k prove­dení díla, jestliže lze takovou nevhodnost zjistit při odborné péči. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném prováděni díla, je CP povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů zákazníka nebo písemného sdělení zákazníka, že trvá na provádění díla s po­užitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje doba k provedení díla. CP má v takovém případě rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Pokud CP splnil tuto svou oznamovací povinnost, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže zákazník na jejich použití při provádění díla písemně trval.

§ 5

Překážky a přerušení provádění díla

1. Zjistí-li CP při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být dílo provedeno, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla sjednaným způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu zákazníkovi a navrhnout mu změnu díla (§ 2 odst. 2.), Do dosažení dohody o změně díla je CP oprávněn provádění díla přerušit. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje doba k provedení díla. CP má v takovém případě rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené době na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit, přičemž CP vzniká nárok na odstupné podle § 9.

2. Jestliže CP neporušil svou povinnost zjistit před započetím díla překážky uvedené v odst. 1., nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody.

3. Doba k provedení díla se prodlužuje v případě, že překážka je způsobena

a) okolnostmi zaviněnými zákazníkem, nebo

b) vyšší mocí nebo jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen ,,o.z.“.

§ 6

Převzetí díla

1. Provedením díla se rozumí ukončení díla a převzetí jeho předmětu v dohodnutém místě.

2. Z důvodů podstatných vad a nedodělků může být převzetí díla zákazníkem odepřeno až do jejich odstranění. Převzetí díla se uskutečňuje předáním řádně provedeného díla a podpisem dodacího listu s prohlášením zákazníka o jeho převzetí. Výhrady z důvodů uplatnění nároků z vad, příp. i smluvních pokut musí zákazník uplatnit nejpozději pří předání díla. Termín předání a převzetí díla je poslední den doby sjednané smluvními stranami k provedení díla v potvrzené objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

§ 7

Nebezpečí škody

1. CP nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání nebo do okamžiku, kdy je zákazník v prodlení s převzetím díla, není-li mezi smluvními stranami ve smlouvě sjednáno jinak.

§ 8

Odpovědnost za vady

1. CP odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání zákazníkovi.

2. Nároky zákazníka z vad díla se řídí ust. §§ 2615, 2618 o.z.

3. Zjevné vady díla nebo zboží je zákazník povinen uplatnit u CP ihned, zjistí-li je při jeho provádění, nejpozději však při převzetí díla, a vyznačit je v předávacím protokolu, jinak na ně nebude brán zřetel.

4. Zákazník je oprávněn uplatnit nároky z vad pouze písemným oznámením doručeným CP.

5. Bude-li shledána oprávněnost uplatněných nároků zákazníka, sjednávají smluvní strany, že je zákazník oprávněn uplatnit nejprve nárok na opravu díla, je-li opravitelné.

§ 9

Odstoupení CP od smlouvy a odstupné

1. CP může od smlouvy odstoupit:

a) pokud zákazník v případech uvedených ve smlouvě nebo VSOP podstatně poruší smlouvu a způsobí tak stav, kdy CP není schopen dílo provést;

b) pokud je zákazník více než 15 dnů v prodlení se splatnou platbou nebo se jinak ocitne v platební neschopnosti.

2. Oznámení CP o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno zákazníkovi. Jeho účinky nastávají ke dni doručení takového prohlášení.

3. V případě odstoupení CP od smlouvy a dále v případě, že zákazník objednal dílo a od smlouvy odstoupí nikoliv z důvodů na straně CP, náleží CP odstupné ve výši částky zaplacené jako záloha na cenu díla.

§ 10

Platební podmínky

1. Cena díla je splatná při převzetí díla.

2. CP je povinen cenu díla do 15 dnů ode dne předání díla přezkoumatelně vyúčtovat řádným daňovým dokladem – fakturou.

3. Zákazník je povinen zaplatit CP zálohu na cenu díla ve výši 50 % z celkové sjednané ceny plnění včetně DPH, a to na základě zálohové faktury, kterou mu CP doručí nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. potvrzení objednávky. Splatnost zálohové faktury je sjednána na 15 dnů ode dne jejího doručení zákazníkovi.

4. Není-li sjednáno jinak, činí doba splatnosti všech zálohových i konečných faktur 15 dnů.

5. Bude-li zákazník v prodlení se zaplacením ceny díla v případě zálohové nebo konečné faktury, je povinen zaplatit CP smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Nárok na náhradu škody tím zůstává nedotčen.

6. Zákazník není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči CP proti pohledávkám CP.

§ 11

Společná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají podle § 89a o.s.ř., že místně příslušným soudem prvního stupně v případě soudního sporu bude obecný soud CP. Smluvní strany sjednávají vzájemnou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, jež tvoří jejich obchodní tajemství a s nimiž se navzájem seznámí při plnění smlouvy o dílo; v rámci soudního řízení však takovou povinnost nemají.

2. Právní vztahy neupravené výslovně smlouvou ani podpůrně VSOP se řídí příslušnými ustanoveními §§ 2586 – 2635 o.z.

Tyto Všeobecné smluvní a obchodní podmínky platí od 11/2021

Coating Point s.r.o.